eng - fin - swe

KLASSISK FENG SHUI

Klassisk Feng Shui finns beskriven i ursprungliga kinesiska böcker och dokument, av vilka många var tillgängliga endast i de kejserliga biblioteken.

Feng Shui handlar om människan i relation till sin miljö och växelverkan mellan människan och den mateiella samt den immateriella världen. Detta beskrivs i teorierna om Qi tillsammans med teorierna om Yin/Yang, Wuxing, Bagua, Siling, samt inbördes hamoni mellan Tian/Di/Ren.